Kalkulator marży zysku

Kalkulator marży zysku oblicza różnicę pomiędzy ceną a kosztem sprzedaży podaną w procentach. Marża informuje o rentowności sprzedaży.

Słowo marża odnosi się do wielu definicji i zależy od kontekstu. Popularną definicją marży jest ta dotycząca różnicy, jaka występuję podczas sprzedaży produkty pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem sprzedaży. Inne definicje nawiązują do rynku papierów wartościowych oraz wymiany walut.

Marża zysku

W ogólnym kontekście biznesowym marża jest różnicą między ceną sprzedaży produktu lub usługi a kosztem produkcji, lub stosunkiem zysku do przychodów. Marżę wyraża się w procentach i występuje wtedy, gdy przychody przekraczają koszty. Dla przykładu 25% marży oznacza, że podczas sprzedaży produktu za 100 zł osiąga się 25 zł zysku. W związku z tym przedsiębiorstwa dążą do zwiększania marży. Zwiększenie marży można osiągnąć albo poprzez wzrost przychodów, albo zmniejszenie kosztów.


Współcześnie marża może być przydatnym wskaźnikiem obrazującym kondycję finansową przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten można stosować do różnych okresów — zazwyczaj rocznych. Dodatkowym zastosowaniem marży jest porównywanie tego wskaźnika wśród podobnych firm, aby znaleźć problemy z wydajnością w organizacji.

Marża giełdowa

Marża giełdowa oznacza inwestowanie pożyczonymi od brokera pieniędzmi. Innymi słowy, inwestor dokonuje kupna składników aktywów, z wykorzystaniem pożyczonego salda od brokera. Ponieważ handel odbywa z wykorzystaniem zwiększonej puli środków, możliwe jest zwiększenie zysków lub strat.

Marżę ustalana indywidualnie broker zarządzający rachunkiem maklerskim. Zazwyczaj zakup z wykorzystaniem marży obwarowany jest dodatkowymi warunkami, w których główny dotyczy terminu spłaty salda bez ponoszenia dodatkowych odsetek. Inwestowanie z marżą jest ryzykowne i w niektórych środowiskach krytykowane.

Marża w wymianie walut

Marża w wymianie walut powiązana jest z depozytem — nie należy mylić jej z opłatą. Stosując marżę, mówimy o depozycie marginesowym. Jest to kwota, która pomnożona przez procent marży pozwala uzyskać odpowiednią dźwignię do inwestowania. Wymóg 5% marży oznacza dźwignię w stosunku 20:1. Taki warunek pozwala inwestorowi posiadającemu 500 zł dokonać zakupu par walut w kwocie 10000 zł.